Komisioni Qendror i ZgjedhjeveKomisioni Qendror i Zgjedhjeve 1Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2

Rendi i Ditës

Mbledhjet Live

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

Rendi i Ditës

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e hënë, më datë 21.05.2018, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

A. Shqyrtimi i projekt vendimit:

1. Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit nga listat shumemërore për këshillat bashkiak në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione”. 

2. Për miratimin e kontrates-tip të shërbimit që do të lidhet ndërmjet komisioni qendror i zgjedhjeve dhe ekspertit financiar për auditimin ligjor të detyrueshëm të fondeve të përfituara dhe të shpenzuara gjatë vitit kalendarik 2017.

Materialet e Mbledhjes

Rendi ditës Maximize

Barazia Gjinore Maximize

Zgjedhësit me Aftësi të kufizuara Maximize

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize