Komisioni Qendror i ZgjedhjeveKomisioni Qendror i Zgjedhjeve 1Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2

Rendi i Ditës

Mbledhjet Live

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

Rendi i Ditës

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e enjte, më datë 23.03.2017, ora 14:00,  zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:
I. Shqyrtimi i projekt vendimeve, (sipas lidhjes, nr.1 bashkëlidhur),
“Ri-verifikimi nga KQZ i formularëve të vetëdeklarimit në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, për disa funksionarë publikë që nuk kanë deklaruar të dhëna në një nga rubrikat e formularit të vetëdeklarimit”, 

Rendi ditës Maximize

Barazia Gjinore Maximize

Zgjedhësit me Aftësi të kufizuara Maximize

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize