Komisioni Qendror i ZgjedhjeveKomisioni Qendror i Zgjedhjeve 1Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2

Rendi i Ditës

Mbledhjet Live

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

Rendi i Ditës

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e enjte, më datë 16.02.2017, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

1.    “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin nr. 2, datë 29.01.2013 “Për caktimin e rregullave për depozitimin dhe verifikimin e dokumentacionit të kandidimit dhe afatet për publikimin e listave të kandidatëve”.

2.    “Për miratimin e modeleve të dokumentacionit të kandidimit që do të përdoren në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017”.

3.    “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor i Partisë “Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për Kuvendin të datës 18.06.2017”.

4.    “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor i Partisë “Partia e Gjelbër”, për zgjedhjet për Kuvendin të datës 18.06.2017”.

5.    “Për miratimin e procedurës për hedhjen e shortit për caktimin e partisë që do të propozojë anëtarin e shtatë të KZAZ-ve në zgjedhjet për Kuvendin të datës 18.06.2017”.

6.    “Për caktimin e partive politike që do të propozojnë anëtarë të KZAZ-ve, për zgjedhjet për Kuvend të datës 18 qershor 2017”.

7.    “Shpalljen e rezultatit të shortit për caktimin e partisë që do të propozojë anëtarin e shtatë të KZAZ-ve në zgjedhjet për Kuvendin të datës 18.06.2017”.

8.    “Për shqyrtimin e raporteve të auditëve teknicien, Andi Erebara dhe Armando Teliti ”.

 

Materialet e Mbledhjes

Rendi ditës Maximize

Barazia Gjinore Maximize

Zgjedhësit me Aftësi të kufizuara Maximize

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize