Komisioni Qendror i ZgjedhjeveKomisioni Qendror i Zgjedhjeve 1Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2

Rendi i Ditës

Mbledhjet Live

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

Rendi i Ditës

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e hënë, më datë 31.07.2017, ora 10:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

A.Shqyrtimi i projekt vendimeve,

1. Për caktimin e sasisë së fondit publik që do tu shpërndahet partive politike pjesmarrëse në Zgjedhjet për Kuvendin të datës 25 Qershor 2017.
2. Për shpalljen e rezultatit të shortit për emërimin e ekspertëve kontabël të liçensuar, të cilët do të kryejnë auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga subjektet zgjedhor për fushatën zgjedhore, për Zgjedhjet për Kuvend 2017.
3. Për shqyrtimin e ankimit administrativ të partisë “Lista e Barabartë” Nr.5226 Prot., datë 24.07.2017.

B.Shqyrtimi i projekt aktit     

1. Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga listat shumemërore për Këshillat Bashkiak, në zbatim të ligjit  nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike.


Materialet e mbledhjes

Rendi ditës Maximize

Barazia Gjinore Maximize

Zgjedhësit me Aftësi të kufizuara Maximize

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize