Komisioni Qendror i ZgjedhjeveKomisioni Qendror i Zgjedhjeve 1Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2

Rendi i Ditës

Mbledhjet Live

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

Rendi i Ditës

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e hënë, më datë 24.04.2017, ora 10:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

A. Shqyrtimi i projekt vendimeve,

1. Për miratimin e listës emërore të shtetasve të cilët mund të emërohen kryesisht anëtarë dhe sekretarë të KQV-ve për zgjedhjet e pjesshme për Kryetarin e Bashkisë Kavajë të datës 7 Maj 2017.

2. Për lirimin dhe emërimin e anëtarit të KZAZ nr.34, për zgjedhjet për Kuvend të datës 18 Qershor 2017.

3. Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e KQZ-së nr.110, datë 12.09.2002  “Për miratimin e strukturës, organikën dhe numrin e punonjësve të administratës së KQZ-së”, i ndryshuar.


Rendi ditës Maximize

Barazia Gjinore Maximize

Zgjedhësit me Aftësi të kufizuara Maximize

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize