Komisioni Qendror i ZgjedhjeveKomisioni Qendror i Zgjedhjeve 1Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2

Mbledhjet Live

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

Vendime 2017

VENDIM 71

PËR REGJISTRIMIN E KOMITETIT NISMËTAR  QË DO TË ORGANIZOJË PUNËN PËR PARAQITJEN E Z. DRAGUA CEKA SI KANDIDAT I PROPOZUAR NGA ZGJEDHËSIT NË ZONËN ZGJEDHORE TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017 

VENDIM 70

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA E PUNËS E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 69

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA BASHKIMI DEMOKRISTIAN SHQIPTAR” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 68

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA SOCIALDEMOKRATE” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 67

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA CENTRISTE MIRËQËNIES POPULLORE SHQIPËTARE” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 66

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA EMIGRACIONIT SHQIPTAR” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 65

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA SOCIALISTE E SHQIPERISE” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 64

PËR SHPALLJEN E MOZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMËEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE,QARKU LEZHË,Z.KASTRIOT FILIP PIROLI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË PËR SHKAK TË MBARIMIT MANDATIT TË DEPUTETIT TË Z. ARMANDO PRENGA

VENDIM 62

PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 61

PËR CAKTIMIN E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 60

PËR EMËRIMIN E SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM TË KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE

VENDIM 59

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 58

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “DREJTËSI,INTEGRIM DHE UNITET” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 57

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “ALEANCA DEMOKRATIKE SHQIPËTARE” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 56

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 55

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA UNITETIT KOMBETAR” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 54

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA SOCIALITE E MODERUAR” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 53

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “ALEANCA PËR DEMOKRACI DHE SOLIDARITET” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 51

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA ALEANCA DEMOKRISTIANE E SHQIPERISE” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 50

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA KRISTIAN DEMOKRATE” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 49

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “LËVIZJA PUNËTORE SHQIPTARE” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 48

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA FRONTI I MAJTË” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 47

PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË TRAJNIMIT TË KOMISIONIT TË ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 46

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT QË DO TË PËRDORET NGA KOMISIONI I QENDRËS SË VOTIMIT, NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, TË DATËS 18.06.2017

Modelet e punës

VENDIM 45

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË DOKUMENTACIONIT TË KANDIDIMIT QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2017

Modelet

VENDIM 44

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN Nr. 2, DATË 29.01.2013 “PËR CAKTIMIN E RREGULLAVE PËR DEPOZITIMIN DHE VERIFIKIMIN E DOKUMENTACIONIT TË KANDIDIMIT DHE AFATET PËR PUBLIKIMIN E LISTAVE TË KANDIDATËVE

VENDIM 43

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA E GJELBËR” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 42

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA AGRARE AMBJENTALISTE E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 41

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QË DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TE KZAZ-VE NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Lidhje 1

VENDIM 40

PËR MIRATIMIN E PROCEDURËS PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QE DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TE KZAZ-VE NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 39

PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE QË DO TË PROPOZOJNË ANËTARË TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 38

PËR MIRATIMIN E STRUKTURES SE SHPENZIMEVE BUXHETORE TË  ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN 2017

Lidhja 1

VENDIM 37

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “LISTA E BARABARTË”  PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 36

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 35

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË  MALIQ  Z.TOMOR PRENJASI, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 34

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË  MALËSI E MADHE Z. ROBERT DAJANI, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 33

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË  SHKODËR Z.MUHARREM SHKJAU, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 32

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË  RROGOZHINË   Z. ZIJA MEMA, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 31

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË  LEZHË Z. RROK RROKU, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 30

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË  ELBASAN  Z.GANI HIDA, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 29

“PËR DISA SHTESA  DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN E KQZ-së NR.110 DATË 12.09.2002,”PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS,ORGANIKËN DHE NUMRIN E PUNONJËSVE TË ADMINISTRATËS SË KQZ-së”, I NDRYSHUAR

Lidhja 1

VENDIM 27

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT TË PUNËS SË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Dokumentacioni

VENDIM 26

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË PROCESVERBALEVE  TË ADMINISTRIMIT TË  MATERIALEVE ZGJEDHORE QË DO TË PËRDOREN PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Modelet

VENDIM 25

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË ZARFAVE TË SIGURISË, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË  TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Modelet

VENDIM 24

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË SHENJAVE DALLUESE, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Modelet; Lidhja 1

VENDIM 23

PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË SË TRAJNIMIT TË KOMISIONERËVE ZGJEDHORË PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN,  TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Lidhja 1; Lidhja 2; Lidhja 3; Lidhja 4; Strategjia e trajnimit 

VENDIM 22

PER MIRATIMIN E STRATEGJISË PËR EDUKIMIN ZGJEDHOR TË SHTETASVE PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 18.06.2017

Lidhje 1

VENDIM 21

PËR NGRITJEN E ZYRAVE RAJONALE ZGJEDHORE, CAKTIMIN E PERSONELIT DHE VENDODHJES SË TYRE,  PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 18.06.2017

Lidhje 1

VENDIM 20

PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN Nr. 1, DATË 20.02.2009 “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSONIMIN E ZYRAVE RAJONALE ZGJEDHORE”, I NDRYSHUAR

VENDIM 19

PËR MIRATIMIN  E MODELEVE TË DOKUMENTEVE QË DO TË PËRDOREN NGA GRUPI I NUMËRIMIT DHE KOMISIONI I ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR PËR NXJERRJEN E REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 18.06.2017

Lidhja 1; Lidhja 2; Lidhja 3

VENDIM 18

PËR EMËRIMIN  E AUDITIT TEKNICIEN PËR MBIKQYRJEN E PROCESIT TË HARTIMIT TË LISTAVE TË ZGJEDHJËSVE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË VITIT 2017

VENDIM 17

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 16

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË PERSONELIT MBËSHTETËS TË KQZ-së, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 15

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË SHPENZIMEVE BUXHETORE PËR KOMISIONIN QENDROR TË ZGJEDHJEVE PËR VITIN 2017

Lidhja 1

VENDIM 14

PËR PËRDORIMIN E KAMERAVE REGJISTRUESE DHE TË MONITORËVE PËR SHFAQJEN E FLETËVE TË VOTIMIT NË VENDET E NUMËRIMIT TË VOTAVE NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 13

PËR MIRATIMIN E MODELIT DHE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE TË FLETËVE TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN e SHQIPËRISË, TË DATËS 18.06.2017

Lidhja 1

VENDIM 12

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS PËR KZAZ-TË, KQV-TË, KRYETARËT E KQV-VE DHE VULËS REZERVË PËR KQV-NË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË  TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 11

PËR MIRATIMIN E LLOJIT DHE SPECIFIKIMEVE TË BOJËS TIMBRUESE QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 10

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË DHOMËS SË FSHEHTËSISË  QË DO TË PËRDORET PËR  ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË  TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 9

PËR MIRATIMIN E MODELIT DHE SPECIFIKIMEVE TË  KUTISË SË MATERIALEVE ZGJEDHORE  QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 8

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË KODEVE TË SIGURISË  QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 7

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË  KUTISË SË VOTIMIT QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË  TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 6

PËR CAKTIMIN E MASËS  SË SHPËRBLIMIT PËR ANËTARËT E KZAZ-ve, KQV-ve DHE ANËTARËT E GRUPEVE TË NUMËRIMIT TË VOTAVE  PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 5

PËR CAKTIMIN E NJËSIVE ADMINISTRATIVE KU DO TË KRIJOHEN SELITË E KZAZ-VE PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 18.06.2017

Lidhja 1

VENDIM 4

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 3

PËR EMËRIMIN  E AUDITIT TEKNICIEN PËR MBIKQYRJEN E PROCESIT TË HARTIMIT TË LISTAVE TË ZGJEDHJËSVE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË VITIT 2017

VENDIM 2

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DREJTËSI INTEGRIM DHE UNITET NË QARKUN VLORË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 1

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM NË QARKUN VLORË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

Rendi ditës Maximize

Barazia Gjinore Maximize

Zgjedhësit me Aftësi të kufizuara Maximize

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize